វេបសាយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង

យើងបានរៀបចំល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះជាមគ្គុទេសក៍ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីគេហទំព័ររបស់យើង។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកបង្ហាញថាអ្នកយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ខាងក្រោម។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើងនៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មឬការងាររបស់អ្នកអ្នកក៏យល់ព្រមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងនាមពាណិជ្ជកម្មនោះដែរ។

អំពីខា

គេហទំព័ររបស់ខារ៉ា (cara.org.au) ត្រូវបានដំណើរការដោយសហគមន៍ការស្នាក់នៅនិងភ្នាក់ងារស្នាក់នៅ។ ការធ្វើជំនួញរបស់យើងត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអូស្រ្តាលីប្រទេសអូស្រ្តាលីក្រោម ACN ៨១៣ ៦៤៥ ១២៩ ជាមួយនឹងការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជីរបស់យើងនៅអង្គភាព ១, ២ - ៤ អាដាមផ្លូវហាន់ដាស។ ABN របស់យើងគឺ ២២ ៨១៣ ៦៤៥ ១២៩ ។

ការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង

អ្នកទទួលស្គាល់ថាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះគឺសមហេតុផល។ អ្នកទទួលស្គាល់បន្ថែមទៀតថាការពិចារណាបែបនេះរួមមានការប្រើគេហទំព័ររបស់យើងនិងការទទួលទិន្នន័យមាតិកានិងព័ត៌មានដែលមាននៅឬតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកឬកែប្រែសេវាកម្មគេហទំព័រដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង។ យើងអាចផ្លាស់ប្តូរឬលុបមាតិកាឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយនៅពេលណាមួយតាមមធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានហេតុផល។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើហេតុផលណាមួយគេហទំព័ររបស់យើងមិនអាចប្រើបាននៅពេលណាមួយឬសម្រាប់រយៈពេលណាមួយ។ យើងអាចស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈពិសេសឈប់ផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រនិង / ឬមាតិកាគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើដូច្នេះយើងនឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចបន្ថែមទៀតចំពោះអ្នកទេ។ រាល់ឯកសារនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអាចហួសសម័យនៅពេលណាមួយហើយយើងមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារបែបនេះទេ។

អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការរៀបចំទាំងអស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដើម្បីចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកក៏ទទួលខុសត្រូវផងដែរក្នុងការធានាថាមនុស្សទាំងអស់ដែលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកបានដឹងពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះហើយថាពួកគេគោរពតាម។

សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

រាល់ព័ត៌មានសម្ភារៈមុខងារនិងខ្លឹមសារផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងឬជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អតិថិជនរបស់យើង។ សិទ្ធិទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិ។ រាល់ពាណិជ្ជសញ្ញាសញ្ញាសេវាកម្មឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មនិងសម្លៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្មគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងនិង / ឬអតិថិជនរបស់យើង។

អ្នកអាចព្រីនទំព័រមួយនៃគេហទំព័រពីគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ជាឯកសារយោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយអ្នកអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃរាប់បញ្ចូលទាំងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នកចំពោះសម្ភារៈដែលបានផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

លើកលែងតែអ្វីដែលបានចែងខាងលើគ្មានផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័ររបស់យើងអាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញឬរក្សាទុកនៅក្នុងគេហទំព័រផ្សេងទៀតឬបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធឬប្រព័ន្ធទាញយកអេឡិចត្រូនិចសាធារណៈឬឯកជនណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីយើងឡើយ។

ការពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយ

ព័ត៌មានសម្ភារៈមុខងារនិង / ឬខ្លឹមសារផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងមិនមានបំណងផ្តល់យោបល់ដែលអ្នកគួរពឹងផ្អែកនោះទេ។ ដូច្នេះយើងបដិសេធរាល់ទំនួលខុសត្រូវនិងទំនួលខុសត្រូវដែលកើតឡើងពីការពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានសម្ភារៈមុខងារនិង / ឬមាតិកាផ្សេងទៀតដោយអ្នកនិង / ឬអ្នកទស្សនាគេហទំព័រណាមួយរបស់យើងឬដោយនរណាម្នាក់ដែលអាចត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មានណាមួយ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង

ព័ត៌មានសម្ភារៈមុខងារនិង / ឬមាតិកាផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយគ្មានការធានាលក្ខខណ្ឌឬការធានាណាមួយចំពោះភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាឡើយ។ ចំពោះវិសាលភាពពេញលេញដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់យើងនិងភាគីទីបីភ្ជាប់មកយើងដោយមិនរាប់បញ្ចូល៖

 • គ្រប់លក្ខខណ្ឌការធានានិងល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗទៀតដែលអាចត្រូវបានចែងដោយលក្ខន្តិកៈច្បាប់ទូទៅឬច្បាប់សមធម៌។
 • ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតដោយផ្ទាល់ណាមួយដោយប្រយោលឬផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់យើងឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឬលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយវានិងរាល់ឯកសារដែលបានចុះផ្សាយ។ នៅលើវារួមទាំងការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ៖
  • ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬប្រាក់ចំណូល
  • ការបាត់បង់អាជីវកម្ម
  • ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញឬកិច្ចសន្យា
  • ការបាត់បង់ប្រាក់សន្សំដែលរំពឹងទុក។
  • ការបាត់បង់ទិន្នន័យ;
  • ការបាត់បង់សុច្ឆន្ទៈ
  • ខ្ជះខ្ជាយការគ្រប់គ្រងឬពេលវេលាការិយាល័យ
  • និងចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយផ្សេងទៀតទោះយ៉ាងណាកើតឡើងនិងថាតើបណ្តាលមកពីការធ្វើទារុណកម្ម (រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស) ការបំពានកិច្ចសន្យាឬបើមិនដូច្នោះទេទោះបីជាមានការគ្រោងទុកជាមុនក៏ដោយក៏លក្ខខណ្ឌនេះមិនរារាំងការទាមទារការបាត់បង់ឬខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរូបីរបស់អ្នកឡើយ។ ឬការទាមទារផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដោយប្រភេទណាមួយដែលមានចែងខាងលើ។

មេរោគការលួចស្តាប់និងបទល្មើសផ្សេងទៀត

អ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់ការណែនាំមេរោគ, ដុកទ័រដង្កូវដង្កូវគ្រាប់បែកតក្កវិទ្យាឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលបង្កអន្តរាយឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បច្ចេកវិទ្យាឡើយ។ អ្នកមិនត្រូវព្យាយាមចូលប្រើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតដែលគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានរក្សាទុកឬសឺវឺរកុំព្យួទ័ររឺឃ្លាំងទិន្នន័យភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័ររបស់យើងឡើយ។ អ្នកមិនត្រូវវាយប្រហារគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈការវាយប្រហារដែលបដិសេធឬសេវាកម្មបដិសេធ។

ដោយរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនេះអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។ យើងនឹងរាយការណ៍អំពីការរំលោភបែបនេះទៅអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធហើយយើងនឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរទាំងនោះដោយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចំពោះពួកគេ។ ក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានបែបនេះសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងនឹងត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់។

យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារបដិសេធការចែកចាយសេវាកម្មមេរោគឬសម្ភារៈដែលបង្កអន្តរាយបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចឆ្លងចូលឧបករណ៍កុំព្យូទ័រកម្មវិធីកុំព្យូទ័រទិន្នន័យឬសម្ភារៈមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដោយសារតែការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងឬ ដើម្បីទាញយកឯកសាររបស់អ្នកដែលបានបញ្ចូលលើវាឬនៅលើគេហទំព័រដែលភ្ជាប់នឹងវា។

តំណ​ភ្ជាប់

អ្នកអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះតាមរបៀបត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ហើយមិនធ្វើឱ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងឬទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវាទេប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវបង្កើតតំណភ្ជាប់តាមរបៀបដែលស្នើឱ្យមានការបង្កើតសមាគមណាមួយឡើយ។ ការយល់ព្រមឬការយល់ព្រមពីផ្នែករបស់យើងដែលមិនមាន។

គេហទំព័ររបស់យើងមិនត្រូវដាក់បញ្ចូលលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតឡើយ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកការអនុញ្ញាតភ្ជាប់ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ កន្លែងដែលគេហទំព័ររបស់យើងមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនិងធនធានផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីតំណភ្ជាប់ទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែព័ត៌មានរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រឬធនធានទាំងនោះទេហើយក៏មិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះពួកគេឬចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកដែរ។

ដែនសមត្ថកិច្ចនិងច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនិងជម្លោះឬការទាមទារណាមួយដែលកើតចេញពីឬទាក់ទងជាមួយពួកគេឬបញ្ហាប្រធានបទឬការបង្កើតរបស់ពួកគេ (រាប់បញ្ចូលទាំងជម្លោះឬការទាមទារមិនចុះកិច្ចសន្យា) ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃរដ្ឋញូវសៅវែលប្រទេសអូស្ត្រាលី។ ជម្លោះឬការទាមទារណាមួយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការមិនផ្តាច់មុខរបស់តុលាការនៃរដ្ឋញូវសៅវែលទោះបីជាយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការនាំយករឿងក្តីប្រឆាំងអ្នកចំពោះការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកឬប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏ដោយ។

យើងមិនតំណាងឱ្យគេហទំព័រឬមាតិកានៅលើគេហទំព័រសមស្របឬអាចប្រើបានសម្រាប់ទីតាំងណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកធ្វើដូច្នេះតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានរួមទាំងច្បាប់ក្នុងស្រុកដែលអាចអនុវត្តបាន។

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់យើង

យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការខកខានមិនបានអនុវត្តឬការពន្យាពេលក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចណាមួយរបស់យើងក្រោមកិច្ចសន្យាដែលបណ្តាលមកពីព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅការគ្រប់គ្រងដែលសមហេតុផលរបស់យើង (“ ព្រឹត្តិការណ៍កម្លាំងមេឌាយ”) ។

ព្រឹត្តិការណ៍ Majeure ដោយបង្ខំរួមមានសកម្មភាពព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលមិនកើតឡើងការលុបចោលឬគ្រោះថ្នាក់ហួសពីការគ្រប់គ្រងសមហេតុផលរបស់យើងនិងរួមបញ្ចូលជាពិសេស (ដោយគ្មានកំណត់) ដូចខាងក្រោម៖

 • កូដកម្មការចាក់សោរឬសកម្មភាពឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។
 • ភាពវឹកវរស៊ីវិលកុបកម្មការលុកលុយការវាយលុកឬការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មសង្គ្រាម (មិនថាបានប្រកាសឬអត់) ឬការគំរាមកំហែងឬការរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រាម។
 • អគ្គិភ័យការផ្ទុះព្យុះទឹកជំនន់ការរញ្ជួយដីការធ្លាក់ចុះការរាលដាលឬគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងទៀត។
 • ភាពមិនអាចទៅរួចនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវដែកការដឹកជញ្ជូនយន្តហោះការដឹកជញ្ជូនម៉ូតូឬមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឬឯកជនផ្សេងទៀត។
 • ភាពមិនអាចទៅរួចនៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញទូរគមនាគមន៍សាធារណៈឬឯកជន។
 • សកម្មភាពក្រឹត្យច្បាប់បទបញ្ជារឺការរឹតត្បិតរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយ។

ការសម្តែងរបស់យើងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានផ្អាកសម្រាប់រយៈពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ Majeure Event បន្តហើយយើងនឹងមានពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ការសម្តែងសម្រាប់រយៈពេលនោះ។ យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលរបស់យើងដើម្បីនាំយកព្រឹត្តិការណ៍កម្លាំងមេឌាជិតបំផុតឬដើម្បីរកដំណោះស្រាយដែលកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាអាចត្រូវបានអនុវត្តទោះបីជាមានព្រឹត្តិការណ៍មេជេមេនក៏ដោយ។

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

បំរែបំរួល

យើងអាចកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅពេលណាមួយដោយការកែប្រែទំព័រនេះ។ អ្នក តម្រូវឲ្យ ពិនិត្យមើលទំព័រនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីកត់សំគាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលយើងបានធ្វើនៅពេលដែលពួកគេកំពុងភ្ជាប់អ្នក។ បទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះក៏អាចត្រូវបានជំនួសដោយបទប្បញ្ញត្តិឬសេចក្តីជូនដំណឹងដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

ភាពធ្ងន់ធ្ងរ

ប្រសិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណាមួយដែលគ្មានសុពលភាពមិនស្របច្បាប់ឬមិនអាចអនុវត្តបានក្នុងកំរិតណាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌឬបទប្បញ្ញត្តិទាំងនោះនឹងត្រូវដកចេញពីល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលនៅសល់និងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលនឹងបន្តមានសុពលភាព។ ដល់កំរិតពេញលេញដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

ការលើកលែង

ប្រសិនបើយើងខកខានមិនបានទទូចសុំឱ្យអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះឬប្រសិនបើយើងមិនបានអនុវត្តតាមសិទ្ធិឬដំណោះស្រាយណាមួយដែលយើងមានសិទ្ធិទេនេះនឹងមិនត្រូវបានបោះបង់ចោលសិទ្ធិឬដំណោះស្រាយបែបនេះឡើយ។ ហើយនឹងមិនជួយអ្នកអោយរួចផុតពីការគោរពតាមកាតព្វកិច្ចទាំងនោះទេ។ ការលះបង់ដោយពួកយើងនូវរាល់ការកំនត់ណាមួយមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលះបង់នូវការខកខានជាបន្តបន្ទាប់ឡើយ។ គ្មានការលើកលែងណាមួយដោយយើងខ្ញុំនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែវាត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជាការលះបង់ហើយត្រូវបានជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់អ្នក។

ការបកប្រែ

ចំណងជើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការបកស្រាយរបស់ពួកគេទេ។ ឯកសារយោងទៅនឹងលក្ខន្តិកៈឬការផ្តល់លក្ខន្តិកៈគឺជាសេចក្តីយោងសម្រាប់វានៅពេលវាចូលជាធរមានដោយពិចារណាលើការធ្វើវិសោធនកម្មការពន្យាពេលឬការអនុម័តឡើងវិញនិងរួមបញ្ចូលនូវច្បាប់ណាដែលមានលក្ខណៈអនីតិជនសម្រាប់ពេលវេលាដែលត្រូវបានអនុវត្តក្រោមច្បាប់នេះ។

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី ០១ មិថុនា ២០២០