បរិច្ចាក

Yអូអាចផ្តល់អំណោយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពិតប្រាកដសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យរស់នៅ ជាមួយពិការភាពដោយដឹងថាអ្នកកំពុងគាំទ្រ ពួកគេរីកចម្រើនដូច an បុគ្គល និង ធានាថាពួកគេ រស់នៅ a បំពេញលីប្រចាំថ្ងៃfe ។

រាល់អំណោយទាំងអស់មិនថាចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានទេនឹងមានផ្លូវវែងឆ្ងាយដើម្បីជួយដល់ជនពិការក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខ។

អំណោយចំនួន ២ ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះគឺអាចកាត់ពន្ធបាន។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បរិច្ចាគជាប្រចាំសូមចូលទៅកាន់ទំព័រផ្តល់ឱ្យទៀងទាត់របស់យើង។