Tiếng anh dễ

Thông tin có thể truy cập của Cara dành cho những người có trình độ văn hóa thấp hơn. 

 

Dễ đọc

Easy English được thiết kế cho những người có trình độ hiểu biết thấp hơn. Điều này có thể là do khuyết tật, khoảng cách giáo dục hoặc đến từ nền tảng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ (CALD).

Easy English đơn giản hóa văn bản bằng văn bản thành một hình thức dễ dàng hơn, đơn giản hơn và sử dụng các biểu tượng và hình ảnh để giúp giải thích các khái niệm.

Hầu hết các tài liệu tiếng Anh dễ dàng là bản dịch của một tài liệu ban đầu phức tạp hơn. Easy English được thiết kế để đọc cùng với tài liệu gốc và một người hỗ trợ, mặc dù chúng tôi dự định Easy English của chúng tôi có thể tự đọc được.

Tiếng Anh dễ dàng cũng có thể được sử dụng theo cách tương tự như một câu chuyện xã hội.

Cara cam kết sử dụng Easy English thường xuyên và chúng tôi có một số nhà văn Easy English được đào tạo.

Hãy tìm logo Easy English của Cara để tìm các tài liệu tiếng Anh dễ dàng.

X